Ontwerp
Bouw
Oplevering

Het maken van een goed bouwbestek met alle technische speicificaties en algemene bepalingen is van groot belang voor het goed kunnen begeleiden van een bouw. Door de uit te voeren werkzaamheden goed vast te leggen voorkomt u onduidelijkheid tussen u en uw aannemer en wordt u niet geconfronteerd met forse kosten van meerwerk. Alles betreffende de bouw of verbouwing wordt dan ook in een bouwbestek opgenomen en er zijn duidelijke afspraken. Door ondertekening van een contract, waar het bouwbestek deel van uitmaakt, verklaart de aannemer het werk uit te voeren overeenkomstig de daarin gestelde eisen en specificaties. Dekker Bouwbegeleiding kan u helpen met het opstellen van een bouwbestek.

Wat wordt er in het bouwbestek opgenomen:

- voor het werk geldende voorwaarden

- bouwplaatsvoorzieningen

- verplichtingen van de opdrachtgever en de aannemer

- gebruik van materialen

- garanties

- opleveringsdatum

- betalingsregelingen

- verzekeringen

Het bouwbestek is tevens een van de belangrijkste documenten bij de aanvraag van een bouwvergunning bij uw gemeente. Ook dit kan door Dekker Bouwbegeleiding worden verzorgd.

 

Copyright © 2014, Dekker Bouwbegeleiding